اعلامیه اعطای استقلال به مردمان و کشورهای استعمارزده

[ اعلامیه حق تعیین سرنوشت ] قطعنامه 1514 (XV) مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 14 دسامبر 1960 مجمع عمومی، با توجه به اعتقاد اعلام شده توسط مردم جهان در منشور سازمان ملل متحد برای تأیید مجدد ایمان به حقوق اساسی بشر، به حیثیت و ارزش انسان، به حقوق برابر زن و مرد و ملل بزرگ و کوچک. و جهت ارتقاء پیشرفت اجتماعی و استاندارد بهتر زندگی به همراه آزادی بیشتر، با آگاهی از نیاز به ایجاد شرایط ثبات و … بەردەوام بە لە خویندنەوەی اعلامیه اعطای استقلال به مردمان و کشورهای استعمارزده