کتاب : کوکلنیالیسم

استعمارگر نزدیک و استعمارگر دور

دکتر پژواک کوکبیان

استعمارگر نزدیک به کشوری اطلاق می شود که منافع و اهداف نیروی بیگانه (استعمارگر دور) را در رابطه با مردمان و سرزمین آبا اجدادی دنبال می‌کند، و در راستای تخریب و استثمار منافع مردمان مشخص و بخصوصی از لحاظ جغرافیایی، گروه زبانی، نژادی و فرهنگی حکمرانی و فرمانروایی می‌کند. یکی از نمودهای این‌گونه استعمار برنامه‌های دولت ایران در جهت اجرای سیاست زمین سوخته سرزمین بلوچستان و تخلیه آن سرزمین از مردمانش می‌باشد.
زمانی که از سرزمینی، گروه و طبقه حاکمی براساس روابط استعماری بر دیگر بخش حکم راند و منافع قدرتی خارجی را تامین کرد آنگاه او با نسخه و متدهای استعمارگرایانه بر استعمارزده حکومت کرده است و وی استعمارگر نزدیک اوست. این استعمارگر نزدیک ماهاراجەهای دوران نوین می‌باشند.
دلیل استفاده استعمارگر دور از استعمارگر نزدیک و وابستگان به این دلیل است که چهره زشت و کریه و خون‌ریز و غارتگر یک خارجی با چهره ای آشنا، همزبان و به ظاهر دلسوز جایگزین شود. استعمارزده برضد نهاد و کسی که احساس کند از خودش و برای خودش می‌باشد قیام نمی‌کند.
بزرگی و گستره استعمارگر نزدیک در دنیای امروز ممکن است به بزرگی یک نژاد، قوم، گروه زبانی و یا صنف و شغل باشد.

چپاول ، غارت و استثماری که بین استعمارزده و استعمارگر نزدیک درجریان است، استعمارگر نزدیک را دیگری مستعمره تعریف می‌کند. دیگری مستعمره، همان استعمارگر نزدیک اوست.
برای بلوچستان و کوردستان، ایران استعمارگر نزدیک و بریتانیا استعمارگر دور است، زیرا که ایران از روشها، شیوەها و برنامەهای استثماری رونویسی مینماید که از همان روشهای کلاسیک استعمار بریتانیا تبعیت می‌کنند.

نسخه انگلیسی کتاب در آمازن قابل دسترسی و ابتیاع است
https://www.amazon.com/dp/0995296421/