دروغی به نام اشکانیان، فرمانده اردوان و نبرد نصیبین

اردوان فرمانده کورد در سال ٢١٧میلادی طی مبارزەای جانانه، لشکر عظیم روم(٢) را در دشت نسیبین(نصیبین) با تحمیل هزاران کشته شکست داد.
فرمانده لشکر روم، ماکرینوس Macrinus نام داشت و این نبرد ٣ روز طول کشید. نقاشی منتسب بە آن رویداد است.اگر کوردها برای دفاع از خاک خود جنگیدەاند چرا تاریخنویسان جعلی آنرا به جنگهای ایران و روم منتسب کردەاند؟

به چه دلیل تاریخنویسان بعدی تلاش کردەاند جنگهای وطن پرستانه کوردها برای دفاع از سرزمین هایشان را به نام و اعتبار امپراتوری ایران وجنگهای ایران و یونان بنویسند. واقعیت این است که شاهنامه داستان میهن پرستی کوردها و پادشاهان آنها در دفاع از وطن و خاک خودشان دربرابر متجاوزان است که تمامی داستانها مربوط به دوران حاکمیت مادها، دولت کوردیا و ساسانیان پس از آنها میباشد. این مساله که شاهنامه تحریف شده است توسط محققان اثبات (٦،٧)شده است. تمام نامهای شاهنامه از سرزمین کوردان است اما نام تمام شهرهای موجود در شاهنامه در افغانستان و شمال خراسان فعلی(٥) میباشد. این نشان میدهد که فردوسی(و احتمالا پارسی نویسان هندی) جغرافیای قوم فارس در آن زمان را با حماسه و رشادتهای زاگرس آمیخته و غش متن مرتکب شده اند و شاهنامەای که در دست است در حقیقت مکان قوم فارس آن زمان، اما روایت حوادث و پیروزیهای پادشاهان کورد ساسانی پیشین بوده است که فردوسی جهت تهییج و تحریک حس وطن پرستی برای مردم زمان خود خصوصا پس از اسلام گفته است.
تاریخنویسان قوم حاکم ادعا میکنند (٤) که اردوان(ها) پادشاهان اشکانی بودند که توسط اردشیر ساسانی سلسله آنها برچیده میشود، اما نکته اینجاست که هنوز به زمین لرزه در دهوک و بادینان اردهژ (ئەردهەژ) گفته میشود و پیش از اسلام هم در زبان کوردی برای کلمه زمین، ارد استفاده میشده است، اردوان (حافظ زمین)، اردشیر (شیر زمین) و پادشاهان ساسانی همگی اسامی و نامهای کوردی میباشند.

به عبارتی نامهای پادشاهان ساسانی، اشکانی گزارش میشود. در دایره المعارف ایرانیکای انگلیسی(١)، پیکار نصیبین مابین اردوان ساسانی و ماکرینوس رومی گزارش میشود ، اما در ویکیپدیای فارسی(٣) نبرد نصیبین مابین اردوان پنجم اشکانی و ماکرینوس رومی ذکر میشود.

اشکانیان چون سلسله موجود نبوده، بلکه همان ساسانیان میباشند، این درج و تحمیل یک سلسله من درآوردی در تاریخ صرفا جهت ایجاد انقطاع در تاریخ کوردها و افزودن فارس به این تداوم است.

سرچشمەها:
1- https://www.iranicaonline.org/articles/nisibis-city-in-northern-mesopotamia
2- https://www.livius.org/articles/place/nisibis-nusaybin/
3- https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86_(%DB%B2%DB%B1%DB%B7_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
4- https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Nisibis_(217)
5- https://www.kurdia.net/archives/673
6- https://www.kurdia.net/archives/5465
7- https://www.kurdia.net/archives/5459

Website | + posts