نفت توزخورماتو برای امام علی

در خبرها آمده است که یکی از تشکیلات وقف شیعیان به بهانه عبادت مومنان بر سر کوەهای توزخورماتو یک قصد ساخت بارگاهی برای امام علی دارد.
لینک اصلی خبر در رووداو می‌باشد.

http://www.rudaw.net/sorani/kurdistan/0107201910

در حقیقت به بهانه پاسداری از دین و مذهب تشیع ایران سالهاست که در دانشگاه، زمین عمومی، مراتع و هرجایی که دارای ارزش مالی باشد برای امام علی یا حتی امامزاده بیژن ، بارگاه و آرامگاه درست بنا بکنند و در واقع آن مکان را از دسترسی مالک خصوصی آن یا عمومی خارج می‌کنند.
در مورد خبر فوق با توجه به اهمیت استراتژیک توزخورماتو و برنامه بریتانیا و ایران برای تصاحب منابع نفتی آن، بسیار محتمل است که خانقین و مناطق توز جهت غصب سرزمینی این چنین سوءاستفاده انجام می‌پذیرد.
این برنامه بسیار شبیه برنامه اسرائیلیها از سالهای ١٩٤٨ می‌باشد که :
١- ابتدا یک اسرائیلی قطعه زمینی در وسط زمینهای فلسطینی خریداری میکند.
٢- سپس به بهانه مقدس بودن و زیارت زائران برای آن مکان از همسایەهای عرب به زور یا شستشوی مغزی جاده فراهم می‌شود
٣- در نهایت این جادەها آنقدر زیاد می‌شوند که فلسطینیان در اقلیت قرار می‌گیرند و چون جادەها مالکان اسرائیلی را به هم متصل میکند لذا دیگر نمی‌شود آنها را قطع کرد.

کوردها باید هرچه سریعتر تکلیف خود را با مناطق اشغالی پس از ١٦ اکتبر روشن کنند و برنامه را متوقف کنند.

+ posts