اختراع زبان جدید لوری جنوبی و منافع بریتانیا

متاسفانه برخی از دوستان آکادمیک کورد در کانادا نادانسته به دام پروژه جدید استعماری ایران و بریتانیا iranatlas.net برای جدا کردن لرستان جنوبی (پرنفت) از بقیه مزپوتامیا افتادەاند. شخصی به نام Erik John Anonby که تنها یک کتاب با عنوان “واج شناسی زبان لوری جنوبی” دارد ، سرپرست چنین پروژەای با موافقت نیروهای ایرانی (لینک اول) در حال انجام است.این که ادعا میشود پروژه تمام زبانهای ایرانی را بررسی میکند ، به نظر انحرافی و ردگم کردن میباشد زیرا که خروجی مکتوب فقط درباره لوری جنوبی است(خود Anonby زبان لوری را در گوتنبرگ مدیریت میکند). مخالفتی با بخش زبان شناسی تحقیق نیست اما هدف چنین تیمی کمک به جمع آوری (همه) زبانهای ایران نیست. ایرانیکا وبریتانیا عملا لوری را به شمالی و جنوبی(تصاویر) با لهجەهای بختیاری، … تقسیم کردەاند.
این پروژه مشابه جدا کردن سودان جنوبی از سودان است جهت استعمار منابع طبیعی نفت و اورانیوم آن است.

مینورسکی (در مقاله خود Anonby) اذعان میکند که لورها کورد هستند.
Minorsky, calling the Lak the “most southern group of Kurd tribes in Persia,” locates them in Luristan as early as the reign of Shah Abbas, who ruled at the end of the 16th century and into the 17th century.

بهتر است که محققان مرکز و موسسات زبانهای کوردستانی را جایگزین زبانهای ایرانی(Iranian Languages) بنمایند.


سرچشمەها:
http://iranatlas.net/index.html?module=module.atlasteam
http://anonby.balafon.net/wp-content/uploads/2007/03/laki-article-typset.pdf
http://anonby.balafon.net/wp-content/uploads/2007/06/jra-172-171-197.pdf
https://www.amazon.com/Phonology-Southern-Luri-Eric-Anonby/dp/3895867233
https://www.youtube.com/watch?v=JVr4fQ1K1Lg
https://en.wikipedia.org/wiki/Talk:Lak_(tribe)
“Izadpanah in the new version of his book says that “Laki is more related to Kurdish than Luri”–70.120.172.189 (talk) 18:37, 2 August 2010 (UTC)

Website | + posts