زندەباد پارتیزان، زندەباد علم، زنده‌باد حکمت

سه چریک محکوم به اعدام که کشور عمان را ساختند و تبديل به سوئيس خاورميانه كردند.

يوسف بن علوی يكی از سه فرمانده چريكهاي جبهه ظفار بود. وقتی كه سلطان قابوس به ظفار لشكر كشيد و جنبش ظفار را محاصره كرد ، رهبران دستگير شدند. بەڕێز سلطان قابوس تازه شاه شده بود . رهبران ظفار حكم اعدام گرفتند و هرسه حكم را پذيرفتند و به پشيمانی روی نياوردند.

يكی دانشجوی علوم سياسی که در لندن تحصیل کرده و به ظفار باز گشته بود همين يوسف بن علوی بود كه سالهاست وزير امورخارجه عمان است و همواره بين دستگاه حاكمه آمريكا و جمهوری اسلامی ميانجيگري میکند. و يكی هم دانشجوی اقتصاد بود كه در٣٠ سال گذشته برنامەريزی اقتصادی و سيستم بانكی عمان را مديريت میکند و ديگری در آموزش و پرورش ، كه آن رانوسازی و مدرن كرده و آموزش زبان انگليسی را از دوران ابتدايی اجباری و مجانی کرد.

سلطان قابوس قبل از اعدام (درست همزمان با اعدام گلسرخی و دورانی که دهها جوان تحصیلکرده ایران به جرم فعالیت چریکی در ایران یا در خیابانها کشته شدند و یا اعدام شدند) خواست تا هر سه جوان چريك را ببيند . از آنها سوْال كرد كه مگر شما عمانی نيستيد؟ پس چرا راه جنگ را انتخاب كرده ايد؟
گفتند ما میخواهيم از يك زندگی بدوی و بيابانی به كشور مدرن تبديل شويم .

سلطان قابوس سه راه را پيش پايشان گذاشت.
١- خروج از عمان و انصراف از شهروندی عمان ولی تا اخر عمر تمام مخارج تحصيل و زندگي مهمان پادشاه می‌مانید.
٢- زندان ابد در همين عمان با يك درجه تخفيف
٣- دست ازاين چريك بازي برداريد و هركدام يك قسمت مملكت را بگيريد دستتان و آن را بسازيد .

هرسه راه سوم را انتخاب كردند .
اين سه نفر چريك چپگرا، عمان را به يك كشور مدرن تبديل كرده اند. عمان سوئيس خاورميانه شده است . اين يوسف بن علی ، وزيرامورخارجه در ٤٠ سال گذشته، اعجوبه ديپلماسی است و آموزش و پرورش عمان هم تا حدی شبیه آمریکا است. هرسال معلمان بسیاری از کانادا و آمریکا با قبولی در آزمون به عمان جهت تدریس اعزام می‌شوند.

سلطان قابوس با مدارا، حزم انديشی و حکمت تهديد را به فرصت تبديل كرد.

‍زندەباد پارتیزان، زندەباد علم، زنده‌باد حکمت

“The Nation that makes a great distinction between its scholars and its warriors will have its thinking done by cowards and its fighting done by fools.”

ملتی که متفکران و مبارزانش را از هم جدا میکند ، اندیشیدن و تفکر خود را به ترسوها داده و جنگ و مبارزه خود را به احمق، پررو و نادان سپرده است.

برگردان آزاد و تغییرات

د. پژواک کوکبیان

Website | + posts