واکسن های RNA فایزر، مودرنا، آسترازنکا و جانسون ١٠٠ درصد کشندەاند

دکتر ولادیمیر زلنکو پزشک مخصوص ترامپ و رئیس جمهور برزیل و بسیاری دیگر از رهبران کشورهاست. وی یک متخصص در زمینه ویروس و بیماریهای آن است، وی افشا میکند که هدف واکسن های ایدیتور ژنتیک جهت کنترل زندگی شخص از طریق محتویات واکسن و ورود گرافیت اکساید به بدن فرد است. ایشان میگوید کسانی که واکسنهای ژنتیک را استفاده کردەاند در ظرف مدت ٢ تا ٣ سال به مرگ دچار میشوند.
در نامەای که به تازگی درز کرده مشخص شده است که نمایندگان کنگره و کارکنان کنگره همگی خود آیورمکتین (Ivermectin) استفاده کردەاند و یکی از روشهای محافظت دربرابر ویروس است.
https://thepoliticalwarroom.com/coronavirus-papers-leaked-documents-show-congress-members-have-been-treated-with-ivermectin/

کل مصاحبه ایشان در اینجا بارگزاری شده زیرا که تمامی رسانه و شبکەهای اینترنتی بواسطه ارتباط و هماهنگی با گروه گلوبالیستهای مجری این برنامه قتل عام ٩٠ درصد جمعیت جهان، تمامی اطلاعات و آمار مربوطه را سانسور و حذف میکنند.
دکتر زلنکو تمام زندگی، جان وحرفه خود را در خطر انداخته است.
https://www.kurdia.net/wp-content/uploads/2021/10/NoVaccine-Zelenko.mp4

تصویر نامه وی به پرزیدنت ترامپ و نسخه تجویزی درمان کرونا

هایدروکسی کلروکین ٢٠٠ میلیگرم دوبار در روز – به مدت ٥ روز
آزیترومایسین ٥٠٠ میلیگرم روزی یکبار – به مدت ٥ روز
سولفات روی ٢٢٠ میلیگرم روزی یکبار – به مدت ٥ روز

گزارش پی دی اف مکتوب خطر حتمی واکسن های فوق

https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf

TERRIBLE COVID mRNA VACCINE REACTIONS 2021-02-03
https://www.bitchute.com/video/9KCxyj9zQ4N8/

Patents and Technologies in Vaccines https://www.bitchute.com/video/EAitvg9asbPR/

Oxford Professor just say 60-70% of the vaccinated will become sterile
https://www.bitchute.com/video/rok0nSggN3gA/

Dr. Alim says M-RNA VAX was TESTED and will KILL you in 2 YEARS
https://www.bitchute.com/video/vjeIGI7inhWZ/

How COVID-19 ‘Vaccines’ May Destroy the Lives of Millions – Judy Mikovits | Dr. Mercola
https://www.bitchute.com/video/KsemaomVoACu/
https://www.bitchute.com/video/OtrXxlBk4j6m/

Dr. Andrew Wakefield ”This is not a Vax”
https://www.bitchute.com/video/eYd7WC4zYYtn/

Ex-Pfizer CEO Mike Yeadon On The Dangers Of The mRNA Vaccines and Vaccine Passports
https://www.bitchute.com/video/WeNZhTo8XMUa/

Franc Zalewski – THE THING ! Another ‘LIFE FORM’ In The COVID VAX VIALS
https://www.brighteon.com/0ff2ee6a-413a-4e4e-b516-831eb394bc90

The Globalist Agenda in 10 Minutes – Sterilization
https://www.bitchute.com/video/pB6uu0Yj0MiF/

THIS VIDEO WAS RECORDED OCTOBER 29TH 2019
https://www.bitchute.com/video/o5bJUCCN4X6D/

Dr.SHIVA LIVE: mRNA Vaccine – A Reductionist “Immunity” Approach
https://www.bitchute.com/video/i8QAvobsH5RM/

Government of El Salvador providing IVERMECTIN to all citizens free of charge (English/Spanish)
https://www.bitchute.com/video/Ms5cTrPDqz5t/

Dr Carrie Madej on Drs Being Murdered, Tetanus make you Sterile – Depopulation
https://www.bitchute.com/video/lfp8U4WYWo7s/


Nobel Laureate Says “No Chance of Survival” For Vaccine Takers
https://www.bitchute.com/video/xzDSHVUdSa1x/

Scientist Predicts mRNA Vaccine Will Lead To Numerous Deaths Months After Injection
https://www.bitchute.com/video/nMKgSHse6MTp/

THAT SPIKE IS THE mRNA VACCINE KILLING PEOPLE
https://www.bitchute.com/video/okCq1SAzDn4A/

Graphene Oxide in mRNA Vax Connects to AI/Internet
https://www.bitchute.com/video/nDtIQgcv2Soy/

Graphene Oxide DNA Vaccine Sequencing and 5G Link Explained
https://www.bitchute.com/video/An33k1pQHW5L/

Website | + posts