بیانیه کانون مبارزه با نژاد پرستی در ایران

اقلیم اهواز را سال هاست به حاشیه رانده اند. هشت دهه از عمر ستم ملی و سی سال از ویرانی – همچنان مستمر – ناشی از جنگ می گذرد. افزون بر اینها، پانزده سال است که سرقت آب رودخانه ها، ریزگردها و آلودگی آب و هوا، زندگی مردم را به جهنم بدل کرده است اما برتری طلبان کاخ مرمر ومناطق خوش آب و هوای جام جم، جماران، شمیران و نیاوران، عرب ستیزان و پاسداران حدود و ثغور مرکز آریایی، گاه به عمد و گاه با بی تدبیری، تماشاگر مرگ تدریجی مردم این سامان اند. شووینیست های سانترالیست، افزون بر انکار حقوق ملت عرب، همواره برای تغییر ترکیب جمعیت اقلیم عرب ها کوشیدەاند و از همه بدتر با توهین به این مردم، نمک بر زخم هاشان می پاشند. نظام استبدادی و پان فارسیست های رخنه کرده در جایجای ارکانش، افزون بر ابزار سخت ، باتوم و زندان و شکنجه و اعدام، از نرم افزار رسانه و روزنامه و کتاب و شعر و ادب بهره می گیرند تا عقده های تاریخی و سیاسی خودرا بر سر مردمی اسیر و بی دفاع در جنوب و جنوب غرب ایران خالی کنند.اکنون – اما – با از نفس افتادن فرمانروایان و اعتلاى مبارزات دو جنبش کارگری و ملی مردم عرب، اقلیم اهواز به دژ پیکار ملی و اجتماعی این مردم – بل همه مردمان ایران – بدل شده است. از هفت تپه تا فلاحیه و از اهواز تا معشور، صدای گرسنگان و تحقیرشدگان به آسمان رسیده است.
از روز سه شنبه 26/3/2018 تا امروز جمعه 30/3/2018 توده های مردم عرب به رغم بازداشت زنان و مردان معترض همچنان در خیابان اند تا ازکرامت و هویت ملی خویش در برابر موج سهمگین راسیسم ضد عربی دفاع کنند. تاکنون دست کم 26 نفر دستگیر شده اند که سه تن از آنان زن هستند.حاکمان با سرکوب تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز ضد راسیستی این مردم نشان دادند که با عرب ستیزان و نژادگرایان همداستان اند و موافق.
ما می دانیم که ریشه کنی عرب ستیزی در ایران همچون ریشه کنی مالاریا نیاز به زمانی طولانی دارد اما در کوتاه مدت می توان با تدوین و تصویب قوانین، با اهانت کنندگان به عرب ها و دیگر ملیت های غیرفارس برخورد کرد.
بار دیگر با محکوم کردن تحقیر و اسائه ادب به ملت عرب اهواز و دفاع از رزم فرزندان این ملت علیه ستم و بی عدالتی و نژاد گرایی، خواهان برکناری مسوولان شووینیست ، عذر خواهی رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و آزادی زنان و مردانی هستیم که با توجه به حق شهروندی خویش علیه عرب ستیزی اعتراض کرده اند.

Website | + posts