خانە خدایان و خرابات، الگوی تحلیل

[author title=”هێرش قادری” image=”http://www.kurdia.net/wp-content/uploads/2017/12/herish-qadiri.jpg”] ذکریا (هێرش) قادری، استاد کرد دانشگاه علوم تحقیقات کرمانشاه و مدرس پیشین دروس تاریخ و فلسفه غرب میباشد. [/author]
خانە خدایان و خرابات، الگوی تحلیل
ستیز پنهان و آشکاری در ادبیات اسلامی، مابین خرابات و خانه خدا وجود دارد، خانه خدا مکان عبادت و معنویت یا زاهدی است، خرابات جایگاه مستی و رقص و رندی است و جالب است بخش اعظم خانه خداها، مسجد و کلیسا، بر روی خرابات یا مهرابه ها برساخته شده است. مهرابه یا غارهای میترایی کشف شده در اروپا کلا در زیر آوارهای کلیسا کشف شد همین کلیسای القوش نزدیک دهوک، زیر زمین آن کلا غارهای میترایی ـ ایزدی است. محراب مساجد نیز از مهرابه گرفته شده است اما مهرابه جایگاه رندی را به محراب جایگاه زاهدی تبدیل کردند. در اینجا قصد باستان شناسی یا تحلیل شعر و بحث درون متنی ندارم بلکه هدفم طرح الگوی تحلیل، یکی، فلسفی برای کل تاریخ است و دیگری سیاسی برای امروز است. فلسفی آن در سابق گفتم، ادیان و فلاسفه در نفی در عین حال مصادرەی میترا شکل گرفتند، مانند ساختن کلیسا با خراب کردن مهرابه در عین حال مصادره رسوم چون شراب شام آخر و بابانوئل و رنگ قرمز و… آن. برداشت سیاسی آن، خانه خدایان دولت ایران و ترک است که بر روی خرابه خانه کورد در عین حال مصادره فرهنگ و موسیقی آن بنا شده است که اکنون گدایی سیاسی کورد در دولت دیگری، ریاکاری زاهدی مست, رند در مسجد است که هرچقدر هم ادعای اسلامی کند و احادیث از بر کند، وی متهم به کفر است و پوست زاهدی، زهر رندی وی را نخواهد پوشانید. تمهیدات همدانی را بخوانید خط به خط، ایه و حدیث بکار می برد اما اعدام شد. شاید علمایی که حکم اعدام امثال همدانی و سهروردی را صادر کردند، به اندازه محکوم شدگان به کفر، آیات و حدیث در نوشته های خویش بکار نمی بردند مانند امروز خود ایرانیها به اندازه احزاب کورد، خودشیرینی ایران بزرگ چندملیتی و ماایرانی هستیم نمی کنند اما نه ظاهر قرانی، امثال همدانی و حلاج را از کفر و عوامل شیطان نجات داد، نه ظاهر ایرانی و مدنیت احزاب، آنها را از اتهام تجزیه طلبی و عوامل امپریالیسم. دیگران واقعا می فهمند که شما مستهای زاهد پوش هستید، کوردهای مدعی ایرانی هستید، اونا بهتر از احزاب و امثال همدانی و سهروردی می فهمند در زیرپوست ظاهر قرآنی و ایرانی، چه غرشی نهفته است، پس به جای تکیه به لطف زاهد که گاه هست و گاه نیست(هنگام ضعف و انتخابات مذاکره می کنند و هنگام قدرت و تثبیت سرکوب..)، به لطف پیر خرابات بازگردید که دائم است. خانەی خدایانی که به درگاه آن تمنا دارید که شاید سر لطف بیاید، با ویران کردن خرابات شما بناشده است، دو خانه و دو زمین جدا از هم نیستند، خانه خدای دیگری سلطه سیاسی است و خرابات ما استخوان فرهنگ و خاک آن. نه خانه خدای آنها بدون ویرانی خرابات ما بنا شد و نه جز با ویرانی خانه خدای آنان امکان احیای خرابات ما هست. آمدن آنها نقش خرابی داشت برای هوشیاری به جای ریاکاری در مسجد به خرابات بازگردید. خرابات به معنی خراب +آباد است اما شما سعی در آباد کردن خانه دیگری دارید.
یاد باد آن‌که صبوحی‌زده در مجلس انس/ جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود
یاد باد آن که خرابات‌نشین بودم و مست/ وانچه در مسجدم امروز کمست آن‌جا بود(حافظ).

+ posts