نام کشور اردن، کوردی است

چرا می‌توان تاریخ را از جغرافیا استخراج کرد؟ و چرا نمی‌توان تاریخی را که فاتحان نوشتەاند علمی پنداشت.

د. پژواک کوکبیان

نام کشور اُردن، کوردی است

واژه اَردن (Arden)، در زبان کوردی همان زمین پائین دست یا زمین همسطح دریا معنی میدهد (دایرە قرمز نقشه ذیل).

واژه اَرد در حقیقت در کتیبەهای سومری به زمین اطلاق شده است و در زبان کوردی از تاریخ بسیار دیرین، واژه اَرد (ئەرد) به معنای زمین است و آنچه بر سر (روی) زمین قرار دارد بَرد (بەرد) خوانده میشود. نامهای اَردوان (پاسدار زمین) ، اَردشیر (شیر زمین) و اَردلان (تکەای از زمین)، اردبیل (ئەردەوێڵ، زمین وانهاده)، ئەردهێژ (زمین‌لرزه) همگی اشاره به زمین (اَرد) دارد.

گویا این واژه حدود ١٥٠٠ سال پیش به زبان عربی وارد شده و به واژه اَرض تغییر یافته است. قابل تامل است که همانگونه در نقشەهای بیش از ١٠٠ سال پیش (نقشه آرشیو عثمانی) ملاحظه میکنیم، نام سرزمین کنونی اُردن همواره اردن نامیده میشدە است.

هرچند در ویکیپدیای انگلیسی، روایت متناقضی از نام اردن روایت می‌شود به این صورت که “

“اردن نام خود را از رودخانه اردن گرفته است که قسمت اعظم مرز شمال غربی کشور را تشکیل می دهد.[20] در حالی که چندین نظریه برای منشأ نام رودخانه ارائه شده است، بسیار قابل قبول است که از کلمه عبری یاراد (Yarad) (عبری: ירד) به معنای “پائین آمده” که منعکس کننده شیب پائین رودخانه است، گرفته شده باشد.”۱

 هرچند (یـ اراد) همان واژه اَرد در را درخود دارد اما اینکه به طبیعتی که در مکان زیرین و پائینی قرار دارد، اطلاق می‌شود خود به صحت معنای “زمین پائین‌دستی” اذعان می‌کند. در ادامه مطلب معنای واژه چنان به دریای جلیله (گلیله) و متون اسطورەای یهودیان مرتبط شده است، انگار که سرزمین اردن بخشی از سرزمین مورداشاره یهودیه در تورات می‌باشد.

از نگاه تاریخی، آنچە رویداده اینست که نیروهای استعماری بریتانیا و فرانسه پس از سایکس پیکو، هرکدام از پارچه سرزمینهای پیشین را به دلخواه خود نامگذاری و تا حد امکان با کمی تفاوت ، مجددا هویت‌سازی نمودند. سیریانا (سوریه)، لوانت، لبنان از این جملە کلمات می‌باشند.

بشقاب سامرا منسوب به عصر سومریان، دسترسی به چهار دریا

در درون سرزمین‌های کوردیا، متاسفانه چهار اشغالگر کوردستان با غش نام‌های جغرافیایی سعی در هویت‌زدایی نموده‌اند. حتی تا صد سال پیش، در نقشه رسمی (عثمانی‌ فوق) تمامی سرزمین ڕۆژهەڵات، عراق ، باکور و شرق سوریه، مشخصا جداگانە بررسی و دیده شده است و تا صدسال پیش کوردستان به سه دریا دسترسی داشتە است.

بسیاری از عشایر اردن کوردتبار می‌باشند.

لزوم انجام کندوکاش و بهرەگیری از اسامی جغرافیایی و نە متون فاتح‌نوشتگان و شاەنوشتگان

نمونە نام جغرافیایی فراوان است، برای مثال، البرز (ال+ بەرز بە معنای جای بلند) ، اَلَموت (هەڵومۆت بە معنای سوراخ و لانه عقاب)، خود واژه بڵند، ری (ڕێ، راه) و هزاران مکان جغرافیایی سرزمینی کە اکنون نام ایران بر آن تحمیلانده شده. همگی نمونەهای غیرقابل انکاری است که نمی‌توان بەروشی که در متون منسوب تاریخی (همانند شاهنامه و سایر متون برساختە) دست‌کاری شده در این‌ نام‌ها حاشا و انکار مرتکب شد. خوشبختانه چون نام‌های مکان‌های جغرافیایی توسط سیاحان و مشرقشناسان، باتاکید بر تلفظ بومیان پیش از ۱۰۰ سال پیش در نقشه و گزارشات جغرافیایی ثبت شده، لذا امروز اشغالگران ایرانی، عربی و ترکی قدرت مانور و دست‌کاری فراوانی در اسامی درون نقشەها ندارند. جهت تنویر حقیقت، نقشەهای جغرافیایی بر متون جعلی تاریخی ارجحیت تمام دارند، همه می‌دانند ابوالقاسم فردوسی درقبال چمشداشت مادی، شعرنامەی شاهنامه را تدوین کردە کە گروهی آن‌را کتاب تاریخی! جهت زمین‌خواری و بسط سرزمینی بەکار می‌برند.

در خاورمیانه، تاریخ وجود ندارد، تاریخ همان جغرافیاست. تاریخ خاورمیانه روایت و دروغ فاتحان و حاکمان بودە است ۳.

تحقیق در نقشەهای پیشین و اسامی موجود در آن‌ها بسیاری از رازها و حقایق را آشکار خواهد نمود. فراوانی اسامی کوردی، نشانگر گستره سرزمینی فرهنگ و تمدن کوردیا می‌باشد.

سرچشمه:

۱ – مدخل واژە اردن در ویکیپدیای انگلیسی

https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan_River#Etymology

۲- جهت یافتن نقشەهای اصیل، از موتورجستجوی روسی Yandex بهره گرفتە شده است، گوگل چندسالی است که باسواستفاده از موضوع “فکت چک”، نتایج را سانسور می‌کند.

۳- بە همین دلیل است، هنوز هم مشخص نیست، اعراب کی و چگونه به ساسانیان حملە کردەاند، چرا دو قرن سکوت موجود است و …

٤ – https://www.kurdia.net/archives/8205

Website | + posts