آئینه تاریخ ایران و تلخی حقیقت

روایت تصویری آنتوان خان ارمنی از مردمان دوره قاجار در تهران در تصاویر ذیل مشاهده می‌شود.

Sevruguin, Antoin,; b&w ; 16.5 cm. x 22.2 cm.; Myron Bement Smith Collection: Antoin Sevruguin Photographs. Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery Archives. Smithsonian Institution, Washington D.C. Gift of Katherine Dennis Smith, 1973-1985

البته این تصاویر مربوط به تهران است، حساب کنید اوضاع بافت اجتماعی در شهرها و روستاهای دور افتاده به چه شکل بوده است.


آبا و اجداد ایرانی ها اینها هستند نه هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان. چون این مردمان و این تصاویر از نظر زمانی به ما خیلی نزدیک هستند، از هر نظر، از نظر تیپولوژی، رفتار، کردار، فرهنگ، باور های دینی، ایدئولوژی و . . . با ما مو نمی زنند. در ضمن این حقایق مستند و با مدارک متقن می‌باشند.

من حقیقت را دوست دارم، دوست ندارم با تخیلات مزین و بزک شده زندگی کنم. واقعیت اینهاست. ببینید با کولی های هندی مو نمی زنند، از نظر لباس و تیپ و . . .. اینها می توانستند نفت را کشف، استخراج، بهره برداری، مدیریت اقتصادی کرده و به فروش برسانند؟؟!!!!!

میتوانستند کشتی بسازند و دیگران را مستعمره کنند؟؟!! میدانستند اصلا پرتغال کجای دنیا واقع شده؟ این مردم قابلیت و استعداد و توان ذهنی و فکری نظامی شدن را نداشتند بطوریکه ناصر الدین شاه مجبور شد برای ایجاد قوای نظامی از قزاق های روس کمک بگیرد تا در ایران قدرت نظامی و پلیس شهری درست کنند. اینها آباء و اجداد ایرانیان هستند. من با حقیقت کنار می آیم چون از لاف متنفرم. درویش بودند، رمال و دله دزد و جادوگر و مزخرف گو و سفسطه گو و عاشق پیشه و مفنگی و تریاکی و . . . بودند. انگلیس ها در قرن ۱۸ و ۱۹ بزرگترین سیاستمدار ها و سفیر ها و . . . داشتند که برای وطنشان هر کاری می کردند، مامور مستعمراتی میشدند، در جنگ ها شرکت می کردند بهترین افسران نظامی بودند اقتصاد می دانستند چی است و . . .

اما آبا و آجداد ما هنوز چیزی به اسم “ملی” نمیدانستند چی است. دولتمردانشان طماع و گرسنه و رشوه گیر و وطن فروش و خائن بودند. چون مغزشان هنوز به آن رشد نرسیده بود که بتوانند وطن را تشخیص بدهند. در واقع ملت یکپارچه ای وجود نداشت. یکی از عجیب ترین و نادر ترین پدیده های اجتماعی دوران تاریخ بشریت این است که اعقاب یکی دو نسل اینها خود را نژاد برتر و باهوش ترین مردمان جهان میدانند. این توهمات اجتماعی از کجا آمده؟ توسط باستان پرستان و از چهار تا سنگ یونانی تراش توسط غربی‌ها برای  باستانی نمودن این تاریخ.


من واقعیت را دوست دارم و از آن لذت می برم. چون فهم واقعیت عامل رشد و تکامل است.

 
ادامه تصاویر را خودتان بنگرید و خود قضاوت نمائید.

Sevruguin, Antoin,; b&w ; 15.0 cm. x 20.7 cm.; Jay Bisno Collection of Sevruguin Photographs. Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery Archives. Smithsonian Institution, Washington D.C. Gift of Jay Bisno, 1985
Sevruguin, Antoin,; b&w ; 17 cm. x 23.1 cm.; Myron Bement Smith Collection: Antoin Sevruguin Photographs. Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery Archives. Smithsonian Institution, Washington D.C. Gift of Katherine Dennis Smith, 1973-1985
Sevruguin, Antoin,; b&w ; 17.3 cm. x 22.2 cm.; Myron Bement Smith Collection: Antoin Sevruguin Photographs. Freer Gallery of Art and Arthur M. Sackler Gallery Archives. Smithsonian Institution, Washington D.C. Gift of Katherine Dennis Smith, 1973-1985
تصویر دختر یک شاهزاده قاجار
Website | + posts