ماهاراجه و نواب های ایران در کوردستان

د. پژواک کوکبیان

سیاستی که انگلیس برای دگرگونی نظام اقتصادی هند عملی کرد. نظام از هم پاشیده فیودالی را جان تازه بخشید. ملاک و فیودال را با نیروی بیشتر به جان و مال مردم حاکم ساخت. از سنتها و روشهای کهنه حمایت شد. در نتیجه شهر ها کوچک, دهات و روستا ها بزرگ و پر جمیعت شد. جلو تحول و پیشرفت هند گرفته شد. حکومت های محلی تقویت شد. هندی ها در اداره هند طبق خواست انگلیس سهم گرفتند. دولت بریتانیا ٧٠٠ حکومت کوچک و بزرگ محلی را به شیوه اشغالگرانه در هند به رسمیت شناخت. نواب ها, راجه ها, مهاراجه ها و حکمرانان محلی مطیع و بیکفایت را در راس این حکومت ها نصب کرد. اداره دو سوم سرزمین هند را به صورت مستقیم به کمپانی هند شرقی داد.

در اثر رفتار زشت و غیر انسانی و ظلم و استعمار ٣٠ میلیون هندی در کلکته نان خود را از دست دادند. بدبختی در آن شهر به اوج خود رسید.

در سال ١٧٧٠ بیش از ده هزار هندی در ایالت بنگال, در اثر قحطی, بیماری, شکنجه و بد رفتاری دولت انگلیس جان خود را از دست دادند.

دولت بریتانیا کشتی های که برای انتقال مواد غذایی به هند مورد استفاده قرار میگرفت. به منظور انتقال تجهیزات و مهمات به شمال افریقا توقیف کرد. در اثر کمبود و قحطی مواد غذایی در هند, ١٠ میلیون هندی به کام مرگ رفتند که بیشتر آنها در ایالت بنگال بود.

به قول جواهر لعل نهرو:

آنچه در سیه روزی کارگران و دهقانان گفته می‌شود, نمی‌تواند بیانگر آنچه باشد که در جامعه روی می‌داد. اینها توده های فقیر و خاموش هند بودند که رنج می‌کشیدند, صدای از ایشان شنیده نمی‌شد. این تغییر طوری که ساده نوشته می‌شود. ساده صورت عمل بخود نگرفته است. مابین سالهای ١٨٧٨ – ١٩٠٠ در مدت ٢٢ سال ١٥ میلیون هندی در هند از گرسنگی مردند.

         (صفحه ١١٩٩ نگاهی به تاریخ جهان )

رهبران انگلیس در هند, برای نزدیک کردن بورژوازی هند با بورژوازی انگلیس, نفوذ روزافزون اندیشه های مارکسیزم- لیننیزم و پیروزی طبقه کارگر را در روسیه, خطر بزرگ برای هند وانمود کردند. بورژوازی هند را از حمایت افراطیونی که برای آزادی هند تلاش میکردند منصرف کرد. آنها را دنباله رو بورژوازی بریتانیا ساخت.

https://www.youtube.com/watch?v=nhKYg641K3c

 

 

+ posts