بنی صدر و گلوبالیست ها

سید ابوالحسن بنی‌صدر (زاده ۲ فروردین ۱۳۱۲) سیاست‌مدار اهل همدان، فرزند آیت الله بنی صدر همدانی بود، ونخستین رئیس‌جمهور تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود.

سید حسین نصر پس از اخذ مستقیم منابع مالی از خانم فرح پهلوی برای تاسیس مدلی اقتصادی که موردنظر باشگاه رم باشد پروژه ای برای ایران به رئیس دانشگاه تهران هوشنگ نهاوندی پیشنهاد میکند طبق این پروژه گروه جزویت (یسوعیان) مبلغ ١٠ تا ٢٠ میلیون دلار برای اسلامی کردن ایران (پول جهت ارتجاع و عقب انداختن ایران زیرعنوان اسلامیزاسیون) به روژه گارودی، نظریه پرداز برجسته فرانسوی وابسته به یسوعیان پرداخت میشود. گارودی موسسەای به نام گفتگوی تمدن ها ! برای نزدیکی جوامع اسلامی تشکیل میدهد، لازم به ذکر است که پروژه خاتمی و گفتگوی تمدن ها همان پروژه گلوبالیست ها بوده که اجازه داده میشود که توسط کارگزاران محلی آنها، گروه چپ های اسلامی و اصلاحطلبان حتی به نام خود آنها پیش رود.
بنی صدر به دلیل آشنایی با زبان فارسی و عرفان، مذهب و جامعەشناسی همکار محلی این پروژه میشود. ادعای پرداخت هزینه پروازو هواپیمای انقلاب توسط بنی صدر به دور از حقیقت میباشد مگر آنکه سازمان مربوطه حمایت کرده باشد.
مدل برنامه ریزی توسعه منطقه ای کلوب (باشگاه) رم، مساروویچ-پستل برای ایران ، تحت نظارت نماینده باشگاه رم، کشیش موریس گرنیه و گارودی در فرانسه برنامە ریزی میشود. این برنامه ریزی اقتصادی و “استراتژی های توسعه” هم به شاه و هم به سایر کشورهای افریقایی پیشنهاد میشود که در نهایت هدف عقب نگه داشتن این کشورهاست.
پل ویله، پره لێبرت ، روژه گارودی جامعه شناس پاریس ، با همکاری ابوالحسن بنی صدر. همگی همکاران جزویت (کشیشان جزویت بازوی معنوی گلوبالیست ها و دولت جهانی هستند) بودند.
در جایی روژه گارودی از بنی صدر تجلیل (!) میکند که وی توانسته به خوبی انقلاب مردم را آنالیز کند، زیراکه انقلاب مردم ایران بر علیه مدل توسعه غربی (!) است. به هرحال آقای بنی صدر خواسته یا نخواسته ابزار اجرا و تحکیم سلطه گلوبالیست ها بر ایران پس از انقلاب میشود.

بدین گونه آقای بنی صدر بواسطه کنفرانس پرسپولیس و موسسه آسپن برگزار شد با گلوبالیست ها و رژه گارودی (کشیش جزویت Jesuit بود که از کمونیسم، به مسیحیت و اسلام شرفیاب شد!) آشنا شد، به فرانسه آورده و چون پدرش آخوند بود و پیشینه مذهبی داشت مهره خوبی برای اسلامیزاسیون ایران پس از شاه بود. او هیچگاه مدرک دکترا نگرفت و خود وی [در تصویر فوق] اذعان میکند.
در نطقی در سال ١٣٦٠ در مجلس شورای اسلامی آقای دیالمه نماینده مجلس افشا میکند که آقای بنی صدر که دارای دکترا نیست ، به چه دلیل زیر امضای خود عنوان دکتر به کار میبرد.
آقای بنی صدر از نسلی بود که بدون درک عمیق پروژەهای جهانی ابزار پیاده سازی و کامبوج سازی و انقلاب فرهنگی چین از جغرافیای ایران بودند، لذا به همین دلیل بود که ایشان موافق سرکوب هرگونه صدای آزادیخواهی بودند که علیه دولت اسلامی آقای خمینی منتخب گلوبالیستهای اروپائی فریاد شود،

چگونه کلوب رم برنامه ویرانی ایران را انجام داد – شماره ٢٧ جلد ٧ سال ١٩٨٠


ایشان در انقلاب مردم کوردستان پس از انقلاب اسلامی بر علیه حکومت جدید التاسیس به نیروهای انقلاب (سپاه و ارتش) دستور میدهد که چکمەهایتان از پا درنیاورید تا مردم کوردستان را سرکوب نکردەاید، در جائی دیگر حتی مجوز استفاده از بمب ناپالم علیه نیروهای کوردستان به ایشان منتسب است.
ایشان باید پیش از سقوط حکومت جمهوری اسلامی فوت میکردند که رازهای وابستگی حکومت ایران با نیروهای گلوبالیست، بانکداران سوئیسی و نیروهای اروپائی با ایشان دفن شود.

سرچشمه
نطق دیالمه در مجلس ١٣٦٠ علیه مدرک جعلی بنی صدر
https://www.aparat.com/v/9chJa/

گزارش لیندن لەروش، انقلاب ایران و نیروهای موثر حامی آقای خمینی
https://larouchepub.com/eiw/public/1980/eirv07n27-19800715/eirv07n27-19800715_028-aspens_new_set_of_values_for_ira.pdf

Website | + posts