سندرم شاه تهران

پژواک کوکبیان

سندرم شاه تهران این است که ایران همسایگان خود را بی‌ثبات می‌کند تا در امان بماند.
در بیانات سفرا و دیپلمات های دنیا از سندرم شاه تهران بسیار یاد شده است.
این رسم به زمان شاهان ایرانی به ویژه شاهان قاجار در تهران برمی گردد که شاه از چند همسر چندین زن و فرزند داشت تا تا زمانی که شاه زنده بود بچه ها با هم متحد نشوند و او را ساقط نکنند. شاه همیشه در بین آنها دردسر و حسادت می کرد و همه این زنان مخالف شاه بودند و می خواستند پسرانشان جانشین او شوند. شاه همیشه زنان را مشغول می کرد.

کتاب (فرستاده) زلمی خلیل زاد شرح می دهد که چگونه ایران دشمنان و مخالفان خود را تجزیه و تقسیم کرده و گروه های مختلف را چه در افغانستان، چه در عراق و چه در میان کوردها به جان یکدیگر انداخته است.
دو پروژه ایرانی سازی کوردها (ظهور خالد عزیزی/ویسی) و حمله به استقلال طلبان کوردستان همگی از تهران سرچشمه می گیرند.
گفتمان آزادی ملل و ملتهای مستعمره رشد کرده است و این راه متوقف نخواهد شد.
با سلام و تشکر

نکته: این کتاب مهم ترین کتاب دیپلماسی مدرن در منطقه خاورمیانه است.
https://t.me/kurdianet/1812

تصویری از شاه تهران و دو تن از زنانش، چگونه شاه با ایجاد جنگ بین نزدیکترین افراد خود امنیت را برای خود ایجاد کر
Website | + posts